جہان ما کہ نابود است بودش


جہان ما کہ نابود است بودش
زیان توام ہمی زاید بسودش
کہن را نو کن و طرح دگر ریز
دل ما بر نتابد دیر و زودش