چو در جنت خرامیدم پس از مرگ


چو در جنت خرامیدم پس از مرگ
بہ چشمم این زمین و آسمان بود
شکی با جان حیرانم در آویخت
جہان بود آن کہ تصویر جہان بود