چسان ای آفتاب آسمان گرد


چسان ای آفتاب آسمان گرد
باین دوری بہ چشم من در آئی
بخاکی واصل و از خاکدان دور
تو ای مژگان گسل آخر کجائی