بمنزل رھرو دل در نسازد


بمنزل رھرو دل در نسازد
بہ آب و آتش و گل در نسازد
نپنداری کہ در تن آرمید است
کہ این دریا بہ ساحل در نسازد