بیا با شاہد فطرت نظر باز


بیا با شاہد فطرت نظر باز
چرا در گوشہ
ٔ خلوت گزینی
ترا حق داد چشم پاک بینی
کہ از نورش نگاہی آفرینی