میان آب و گل خلوت گزیدم


میان آب و گل خلوت گزیدم
ز افلاطون و فارابی بریدم
نکردم از کسی دریوزہ
ٔ چشم
جہان را جز بہ چشم خود ندیدم