ز آغاز خودی کس را خبر نیست


ز آغاز خودی کس را خبر نیست
خودی در حلقہ
ٔ شام و سحر نیست
ز خضر این نکتہ
ٔ نادر شنیدم
کہ بحر از موج خود دیرینہ تر نیست