دلا رمز حیات از غنچہ دریاب


دلا رمز حیات از غنچہ دریاب
حقیقت در مجازش بی حجاب است
ز خاک تیرہ میروید ولیکن
نگاہش بر شعاع آفتاب است