فروغ او بہ بزم باغ و راغ است


فروغ او بہ بزم باغ و راغ است
گل از صہبای او روشن ایاغ است
شب کس در جہان تاریک نگذاشت
کہ در ہر دل ز داغ او چراغ است