نوای عشق را ساز است آدم


نوای عشق را ساز است آدم
کشاید راز و خود رازست آدم
جہان او آفرید این خوبتر ساخت
مگر با ایزد انباز است آدم