ز خاک نرگسستان غنچہ ئی رست


ز خاک نرگسستان غنچہ ئی رست
کہ خواب از چشم او شبنم فرو شست
خودی از بیخودے آمد پدیدار
جہان دریافت آخر آنچہ می جست