جہان کز خود ندارد دستگاہی


جہان کز خود ندارد دستگاہی
بہ کوی آرزو می جست راہی
ز آغوش عدم دزدیدہ بگربخت
گرفت اندر دل آدم پناہی