دل من رازدان جسم و جان است


دل من رازدان جسم و جان است
نپنداری اجل بر من گران است
چہ غم گر یک جہان گم شد ز چشمم
ہنوز اندر ضمیرم صد جہان است