گل رعنا چو من در مشکلی ہست


گل رعنا چو من در مشکلی ہست
گرفتار طلسم محفلی ہست
زبان برگ او گویا نکردند
ولی در سینہ
ٔ چاکش دلی ہست