جہان یک نغمہ زار آرزوئی


جہان یک نغمہ زار آرزوئی
بم و زیرش ز تار آرزوئی
بہ چشمم ہر چہ ہست و بود و باشد
دمے از روزگار آرزوئی