دل من بی قرار آرزوئی


دل من بی قرار آرزوئی
درون سینہ
ٔ من ہای و ہوئی
سخن ای ہمنشین از من چہ خواہی
کہ من با خویش دارم گفتگوئی