دوام ما ز سوز ناتمام است


دوام ما ز سوز ناتمام است
چو ماہی جز تپش بر ما حرام است
مجو ساحل کہ در آغوش ساحل
تپید یک دم و مرگ دوام است