مرنج از برہمن ای واعظ شہر


مرنج از برہمن ای واعظ شہر
گر از ما سجدہ ئی پیش بتان خواست
خدای ما کہ خود صورتگری کرد
بتی را سجدہ ئی از قدسیان خواست