حکیمان گرچہ صد پیکر شکستند


حکیمان گرچہ صد پیکر شکستند
مقیم سومنات بود و ہستند
چسان افرشتہ و یزدان بگیرند
ہنوز آدم بہ فتراکی نبستند