نہ من انجام و نی آغاز جویم


نہ من انجام و نی آغاز جویم
ہمہ رازم جھان راز جویم
گر از روی حقیقت پردہ گیرند
ھمان بوک و مگر را باز جویم