جہانہا روید از مشت گل من


جہانہا روید از مشت گل من
بیا سرمایہ گیر از حاصل من
غلط کردی رہ سر منزل دوست
دمی گم شو بہ صحرای دل من