ہزاران سال با فطرت نشستم


ہزاران سال با فطرت نشستم
بہ او پیوستم و از خود گسستم
ولیکن سر گذشتم این دو حرفست
تراشیدم ، پرستیدم ، شکستم