بہ پہنای ازل پر می گشودم


بہ پہنای ازل پر می گشودم
ز بند آب و گل بیگانہ بودم
بچشم تو بہای من بلند است
کہ آوردی ببازار وجودم