درونم جلوۂ افکار این چیست؟


درونم جلوۂ افکار این چیست؟
برون من ہمہ اسرار این چیست
بفرما ای حکیم نکتہ پرداز
بدن آسودہ ، جان سیار ، این چیست؟