بخود نازم گدای بی نیازم


بخود نازم گدای بی نیازم
تپم ، سوزم ، گدازم، نے نوازم
ترا از نغمہ در آتش نشاندم
سکندر فطرتم ، آئینہ سازم