اگر آگاہی از کیف و کم خویش


اگر آگاہی از کیف و کم خویش
یمی تعمیر کن از شبنم خویش
دلا دریوزہ
ٔ مہتاب تا کی
شب خود را برافروز از دم خویش