چہ غم داری ، حیات دل ز دم نیست


چہ غم داری ، حیات دل ز دم نیست
کہ دل در حلقہ بود و عدم نیست
مخور ای کم نظر اندیشہ
ٔ مرگ
اگر دم رفت دل باقی است غم نیست