تو ای دل تا نشینی در کنارم


تو ای دل تا نشینی در کنارم
ز تشریف شہان خوشتر گلیمم
درون سینہ ام باشی پس از مرگ
من از دست تو در امید و بیمم