ز من گو صوفیان با صفا را


ز من گو صوفیان با صفا را
خدا جویان معنی آشنا را
غلام ہمت آن خود پرستم
کہ با نور خودی بیند خدا را