تراشیدم صنم بر صورت خویش


تراشیدم صنم بر صورت خویش
بہ شکل خود خدا را نقش بستم
مرا از خود برون رفتن محال است
بہر رنگی کہ ہستم خود پرستم