بہ شبنم غنچۂ نورستہ می گفت


بہ شبنم غنچۂ نورستہ می گفت
نگاہ ما چمن زادان رسا نیست
در آن پہنا کہ صد خورشید دارد
تمیز پست و بالا ہست یا نیست