زمین را رازدان آسمان گیر


زمین را رازدان آسمان گیر
مکان را شرح رمز لامکان گیر
پرد ہر ذرہ سوی منزل دوست
نشان راہ از ریگ روان گیر