ضمیر ین فکان غیر از تو کس نیست


ضمیر ین فکان غیر از تو کس نیست
نشان بی نشان غیر از تو کس نیست
قدم بیباک تر نہ در رہ زیست
بہ پہنای جہان غیر از تو کس نیست