زمین خاک در میخانۂ ما


زمین خاک در میخانۂ ما
فلک یک گردش پیمانہ
ٔ ما
حدیث سوز و ساز ما دراز است
جہان دیباچہ افسانہ ما