سکندر رفت و شمشیر و علم رفت


سکندر رفت و شمشیر و علم رفت
خراج شہر و گنج کان و یم رفت
امم را از شہان پایندہ تر دان
نمی بینی کہ ایران ماند و جم رفت