ز پیش من جہان رنگ و بو رفت


ز پیش من جہان رنگ و بو رفت
زمین و آسمان و چار سو رفت
تو رفتی ای دل از ہنگامہ
ٔ او
و یا از خلوت آباد تو او رفت