مرا از پردۂ ساز آگہی نیست


مرا از پردۂ ساز آگہی نیست
ولی دانم نواے زندگی چیست
سرودم آنچنان در شاخساران
گل از مرغ چمن پرسد کہ این کیست؟