تنی پیدا کن از مشت غباری


تنی پیدا کن از مشت غباری
تنی محکم تر از سنگین حصاری
درون او دل درد آشنائی
چو جوئے در کنار کوہساری