عجم از نغمہ ہای من جوان شد


عجم از نغمہ ہای من جوان شد
ز سودایم متاع او گران شد
ھجومی بود رہ گم کرہ در دشت
ز آواز درایم کاروان شد