ز جان بیقرار آتش گشادم


ز جان بیقرار آتش گشادم
دلی در سینہ
ٔ مشرق نھادم
گل او شعلہ زار از نالہ
ٔ من
چو برق اندر نہاد او فتادم