خرد کرپاس را زرینہ سازد


خرد کرپاس را زرینہ سازد
کمالش سنگ را آئینہ سازد
نوای شاعر جادو نگاری
ز نیش زندگی نوشینہ سازد