خیالم کو گل از فردوس چیند


خیالم کو گل از فردوس چیند
چو مضمون غریبی آفریند
دلم در سینہ می لرزد چو برگی
کہ بر وی قطرہ
ٔ شبنم نشیند