مگو کار جھان نااستوار است


مگو کار جھان نااستوار است
ہر آن ما ابد را پردہ دار است
بگیر امروز را محکم کہ فردا
ہنوز اندر ضمیر روزگار است