رمیدی از خداوندان افرنگ


رمیدی از خداوندان افرنگ
ولی بر گور و گنبد سجدہ پاشی
بہ لالائی چنان عادت گرفتی
ز سنگ راہ مولائی تراشی