قبای زندگانی چاک تا کی


قبای زندگانی چاک تا کی
چو موران آشیان در خاک تا کی
بپرواز آًًً و شاہینی بیاموز
تلاش دانہ در خاشاک تا کی