میان لالہ و گل آشیان گیر


میان لالہ و گل آشیان گیر
ز مرغ نغمہ خوان درس فغان گیر
اگر از ناتوانی گشتہ ئی پیر
نصیبی از شباب این جہان گیر