بجان من کہ جان نقش تن انگیخت


بجان من کہ جان نقش تن انگیخت
ہوای جلوہ این گل را دو رو کرد
ہزاران شیوہ دارد جان بیتاب
بدن گردد چو با یک شیوہ خو کرد