بہ گوشم آمد از خاک مزاری


بہ گوشم آمد از خاک مزاری
کہ در زیر زمین ہم میتوان زیست
نفس دارد ولیکن جان ندارد
کسی کو بر مراد دیگران زیست