مشو نومید ازین مشت غباری


مشو نومید ازین مشت غباری
پریشان جلوہ
ٔ ناپایداری
چو فطرت می تراشد پیکری را
تمامش می کند در روزگاری