جہان رنگ و بو فہمیدنی ہست


جہان رنگ و بو فہمیدنی ہست
درین وادی بسی گل چیدنی ہست
ولی چشم از درون خود نبندی
کہ در جان تو چیزی دیدنی ہست